BIG ONE FITNESS

Provozní řád

BIG ONE FITNESS Club, Benešova 14/16, Brno, tel. 542 211 903

BIG ONE FITNESS „Mendlák“, Václavská 6, Brno, tel. 543 254 616

Návštěvník je povinen se před první návštěvou seznámit

s tímto provozním řádem a průběžně se seznamovat s jeho aktualizacemi.

1. Všeobecné provozní podmínky

1.1.

Provozní doba sportovně relaxačního centra

BIG ONE FITNESS Club (dále jen B1FC):

Po–Pá 6:30–21:30

So–Ne 9:00–21:00

BIG ONE FITNESS „Mendlák“(dále jen B1F):

Po–Pá 6:30–21:30

So 8:00–20:00

Ne 9:00-21:00

Ve státem uznané svátky je provozní doba 9:00-21:00.

Pro účely provedení sanitárních opatření, oprav, modernizace zařízení apod., může být provozní doba změněna. O změně jsou zákazníci předem vhodným způsobem informováni.

1.2.

Ceny služeb jsou stanoveny v ceníku služeb B1FC a B1F.

1.3.

Vstup do B1FC a B1F je možný jen s platnou čipovou kartou nebo čipem. Úmysl použití solária a vířivé koupele oznámí návštěvník při příchodu na recepci.

1.4.

Využití vybraných služeb (masáže, solárium, sálové aktivity, osobní trénink, poradenství apod.) je nutné nebo možné si rezervovat u obsluhy recepce nebo on-line.

K využití rezervace je nutné evidovat se na recepci 10 min.před termínem rezervace. Při zrušení rezervace 24 a více hodin předem vzniká návštěvníkovi nárok na vrácení ceny.

1.5.

Použití zařízení B1FC a B1F je možné jen v předepsaném a čistém oděvu a obuvi.

1.6.

Osoby mladší patnácti let mohou zařízení využívat jen v doprovodu osoby starší osmnácti let. Pro mladistvé ve věku 15 – 18 let je vstup podmíněn písemným souhlasem zákonného zástupce.

1.7.

K převlékání použije návštěvník šatnu a své oděvy a obuv uloží do šatní skříňky, kterou uzamkne vlastním visacím zámkem (B1FC). V B1F mu bude zámek zapůjčen oproti 100,-Kč vratné záloze.

1.8.

Cenné věci (šperky, elektronická zařízení, ceniny apod.) a peníze je návštěvník povinen uložit do skříňky k tomuto určené v blízkosti recepce. Provozovatel neručí za případnou ztrátu takovýchto věcí uložených v šatní skříňce.

1.9.

Ve všech prostorách B1FC a B1F je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje. Nápoje zakoupené v baru lze konzumovat jen na místech k tomu určených s výjimkou nápojů v plastových lahvích, kterou lze konzumovat kdekoliv.

1.10.

Návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neobtěžoval ostatní návštěvníky, řídit se provozním řádem B1FC a B1F a pokyny obsluhy, dodržovat zásady čistoty a pořádku a chovat se ohleduplně k veškerému zařízení, aby nedocházelo k jeho poškození.

1.11.

Dojde-li při používání zařízení a vybavení k jeho poruše nebo poškození, je návštěvník povinen ohlásit tuto skutečnost přítomné obsluze (službu konající trenér, resp. obsluha recepce).

1.12.

Za porušování pravidel pořádku, čistoty a způsobu používání zařízení a vybavení může být návštěvník z prostor B1FC a B1F vykázán.

1.13

Při náhlých zdravotních potížích musí návštěvník neprodleně informovat obsluhující personál.

1.14

B1F a B1FC nenese žádnou zodpovědnost za Vaše osobní věci.

2. Pravidla chování v části fitness B1FC a B1F

2.1.

Zařízení fitness lze používat jen v čistém sportovním oděvu, jenž zakrývá tělo od ramen po kolena, a čisté sportovní obuvi, která musí být určena k použití v sále.

2.2.

Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez ručníku použitého tak, aby odděloval zpocenou část těla a oděvů od koženkových potahů stroje.

2.3.

Odkládání činek a závaží musí být prováděno tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k poškození podlahové krytiny nebo čalouněné části laviček a strojů (zajištění dopomoci, použití gumových podložek).

2.4.

Při provádění náročných a nebezpečných cviků je nezbytné si vždy zabezpečit asistenta pro dopomoc.

2.5.

Po ukončení cvičení na každém posilovacím stroji musí být stroj uveden do výchozího stavu a použitá závaží umístěna zpět na stojany.

2.6.

Po ukončení cvičení na strojích „kardio“ musí být dotykové části stroje očištěny papírovým ručníkem a desinfekčním prostředkem k tomuto účelu určeným a umístěným v blízkosti strojů.

2.7.

Všechny znečištěné pomůcky a podlaha musí být vyčištěny při použití magnézia.

2.8.

Cvičení na vlastní nebezpečí.

3. Pravidla chování v části WELLNESS B1FC

3.1.

Zařízení je určeno k souběžnému používání pro ženy i muže, a proto se návštěvníci musejí chovat tak, aby svým oděvem vždy zakrývali intimní části těla. Vhodným oděvem jsou plavky. K zahalení je možné použít také prostěradlo, župan nebo ručník, ovšem v tomto případě není dovoleno, aby návštěvník využíval tzv. mokrých zón a procedur /parní sauna, zábavné sprchy a vířivé koupele/.

3.2.

S ohledem na mokré prostředí je nezbytné dbát nejvyšší opatrnosti, aby při pohybu nedošlo k uklouznutí.

3.3.

Po využití mokrých zón a procedur se musí návštěvník vždy řádně osušit tak, aby nevynášel vodu mimo tyto zóny.

3.4.

Vstup do WELLNESS pouze ve vhodné obuvi (pantofle).

3.5.

Před vstupem do WELLNESS se návštěvník řádně osprchuje a převlékne v šatně.

3.6.

Z hygienických důvodů doporučujeme sedět na ručníku. Vstup do parní sauny bez ručníku a sedák opláchnout vodou.

3.7.

Nedotýkat se světel v saunách a případné závady hlásit na recepci.

3.8.

Klient musí dbát pokynů svého lékaře.

3.9.

WELLNESS je otevřeno:

Po-Pá do 20:30

So-Ne do 20:00

V létě je provoz omezen.

4. Pravidla chování při sálových aktivitách a OPEN GYM

4.1.

Sálové aktivity je možné využívat jen v přiměřeném a čistém oděvu a obuvi, ta musí být určena k použití v sále.

4.2.

Použité pomůcky po skončení cvičení musí být očištěny a vráceny na místo k tomu určené.

4.3.

Při provozování bojových sportů musí cvičenec používat předepsané ochranné pomůcky.

4.4.

OPEN GYM (sál pro veřejnost) – vstup a využití dle pravidel, které jsou vyvěšeny v sále B1F.

5. Bezpečnost a první pomoc

5.1.

Při používání fitness a WELLNESS zařízení a služeb může docházet k zatížení organismu. Návštěvník je podstupuje na vlastní nebezpečí.

5.2.

Návštěvník je povinen před započetím využívání fitness a WELLNESS zařízení a služeb podstoupit sportovní diagnostiku a ortopedickou konzultaci poskytovanou provozovatelem, aby bylo možné průkazně potvrdit návštěvníkův aktuální zdravotní stav a výkonnost.

5.3.

Návštěvník je povinen při využívání zařízení B1FC a B1F dodržovat sdělená bezpečnostní pravidla a pokyny obsluhujícího personálu a konat vždy s rozvahou a opatrností tak, aby neohrozil zdraví a život svůj ani ostatních návštěvníků B1FC.

5.4.

Provozovatel nenese odpovědnost za důsledky porušování bezpečnostních pravidel návštěvníkem.

5.5.

Při náhlých zdravotních potížích musí návštěvník neprodleně informovat obsluhující personál.

5.6.

Pro potřeby první pomoci je v recepci k dispozici lékárnička vybavená dle platných předpisů.

Sylva Vajčnerová, výkonný ředitel společnosti GESTE, a.s.

V Brně dne 10.8. 2014